Profil

Obchodnú spoločnosť Advokátska kancelária LYSO & PARTNERS spol. s r.o. som založil v roku 2009. Vo svojej činnosti nadväzuje na moju advokátsku kanceláriu, ktorá vznikla už v roku 2001. Advokátska kancelária LYSO & PARTNERS spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie, prostredníctvom ktorej vykonávam advokáciu  ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  .

V roku 1996 som vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Následne som v rokoch 1996 až 2001 pôsobil ako právnik a neskôr vedúci právneho odboru v potravinárskom priemysle. Od roku 2001 som zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 1437.
 
Mgr. Michal Lyso, advokát