Ceny právnych služieb

 

Právne služby sú poskytované za tarifnú odmenu alebo za zmluvnú odmenu, podľa Vášho želania. 
 
Tarifná odmena je stanovená vyhláškou č. 655/2004 Z.z..  Tarifná odmena znamená, že platíte za každý úkon advokáta, ktorý vo Vašej veci vykoná (tieto úkony sú vymenované vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. a ide o také úkony ako napríklad žaloba, účasť na pojednávaní, odvolania podobne). Teda advokátovi zaplatíte odmenu v závislosti toho, koľko vo veci vykoná úkonov. Výška odmeny za jeden úkon (teda tzv základná sadzba tarifnej odmeny) je stanovená vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. 
 
Príklad 1: 
Máte voči nejakej osobe pohľadávku na zaplatenie sumy 500 €, pretože ste mu túto sumu požičali. V prípade žaloby o zaplatenie sumy 500 € je základná sadzba tarifnej odmeny 34,86 € za jeden úkon. Ak teda prídete za advokátom na prvú poradu, advokát potom napíše žalobu a raz vás bude zastupovať na súde, vykoná vo veci 3 úkony a teda jeho odmena za právne služby bude 3 x 34,86 € = 104,58 €. Ak budete v 100 % na súde úspešný, súd Vám prizná náhradu trov konania vo výške tarifnej odmeny (inými slovami, protistrana Vám bude povinná vrátiť okrem iného aj to, čo ste zaplatil advokátovi)
 
Príklad 2:
Je voči Vám vedené trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Trestného zákona, pretože ste mali autonehodu a následkom nej došlo k zraneniu iného účastníka cestnej premávky.  V zmysle  § 157 ods. 1 Trestného zákona Vám hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov až do 2 rokov. Keďže Vám hrozí trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 5 rokov, je základná sadzba tarifnej odmeny v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) vyhl. č.655/2004 Z.z. jedna dvanástina výpočtového základu t.j. v súčasnosti 71,50 €/ úkon. Ak sa rozhodnete zvoliť si advokáta za obhajcu a tento vykoná napríklad vo veci napríklad 5 úkonov, výška odmeny bude 71,50 € x 5 = 357,50 €.
 
Zmluvná odmena je odmena, ktorú si dohodnete s advokátom (na rozdiel od tarifnej odmeny, ktorá je určená vyhláškou) . Zmluvná odmena môže byť dohodnutá a) hodinovou sadzbou, b) paušálnou sumou za vybavenie veci alebo za určité obdobie, c) podielovou odmenou (percentuálnou), d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny. 
 
 
Príklad 1 Hodinová odmena
Máte viacero majetkovo nevyporiadaných pozemkov a vo veci je potrebné vykonať rôzne zisťovania v katastri nehnuteľností, rokovania s vlastníkmi a podľa toho sa rozhodnúť, ako pozemky vyporiadať. Ani Vy a ani advokát nie ste schopní na začiatku poskytovania právnych služieb určiť presný rozsah činností, ktoré bude treba vykonať. Navrhnete teda advokátovi hodinovú odmenu. Advokát napríklad vykoná zisťovania na katastri nehnuteľností, na internete v rozsahu 2 hodiny, 1 hodinu rokuje s Vaším spoluvlastníkom a 3 hodiny vypracováva príslušnú zmluvnú dokumentáciu. Teda ak ste si dohodli hodinovú odmenu napr. 40 €/hod. a advokát pracoval na Vašej veci 5 hodín, odmena je 200 €.
 
Príklad 2 Paušálna odmena
 
Podnikáte. V rámci svojho podnikania často uzatvárate zmluvy s obchodnými partnermi, ktorí majú právnika zamestnaného v pracovnom pomere alebo si platia advokátsku kanceláriu. Vy sám nie ste právnik a preto hoci ste odborník vo svojej oblasti, cítite sa voči obchodným partnerom znevýhodnení. Potrebujete rýchlu poradu cez telefón, alebo e-mail a nemáte sa s kým poradiť? Niekedy sa stane, že Vám niekto z obchodných partnerov nezaplatí? Máte problém s nedisciplinovaaným zamestnancom? Teda vopred neviete odhadnúť rozsah potreby právnych služieb, ale viete, že by bolo zodpovedné niekedy sa poradiť s advokátom resp. využiť iné právne služby. Riešením pre Vás môže byť uzavretie zmluvy s našou kanceláriou o poskytovaní právnych služieeb za paušálnu odmenu. Stačí ak nás kontaktujete, dohodneme si termín stretnutia, na ktorom predbežne zhodnotíme rozsah v akom potrebujete právne služby a navrhneme výšku paušálnej mesačnej odmeny. Napríklad odhadujete, že by ste právnika mohli potrebovať asi na 6  hodín mesačne. Dohodneme paušálnu mesačnú odmenu napríklad vo výške 300 € mesačne. V tejto odmene máte zahrnuté akékoľvek právne služby týkajúce sa Vašej činnosti. Viac nemusíte zvažovať, či sa Vám oplatí ísť za právnikom, komu zavolať, či podať oprávnenú žalobu. Jednoducho zatelefonujete a vec vybavíme telefonicky alebo e-mailom. Ak to bude potrebné, prídeme k Vám do firmy a vec vybavíme na mieste.
 
 
Vzhľadom na ustanovenia Advokátskeho poriadku Vám presnú cenu služby oznámime na vyžiadanie. Výšku tarifnej odmeny si môže klient vypočítať aj sám a to prostredníctvom ustanovení vyhl. 655/2004 Z.z.
 
Za naše právne služby môžete zaplatiť v hotovosti v sídle advokátskej kancelárie alebo bezhotovostne na základe faktúry .